Brave Tomato 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cà chua dũng cảm này phải chấm dứt sự xâm lược của thực vật đột biến. Ném nó với trí thông minh, làm revotar và nhận được kẻ thù của mình rơi vào lỗ đen.