Braid Hair Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này cần một đánh giá hoàn chỉnh từ đầu đến chân. Nhưng chủ yếu là trên đầu. Cụ thể yêu cầu các dải bện được thực hiện hoàn hảo mà cùng một trò chơi sẽ giải thích từng bước cách thực hiện. Và sau đó, một liều trang điểm và lựa chọn đúng đắn nhất trong tủ quần áo.