Beat Line

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho âm nhạc phát ra chính xác bằng cách nhấp vào đúng thời điểm, đặc biệt là thực hiện nhanh chóng hoặc bạn sẽ thoát khỏi bài hát và bạn sẽ mất. Mở khóa các đối tượng vui nhộn bằng cách thu thập các tinh thể mà bạn sẽ tìm thấy.