Battlepoint.io Battle Royale

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ bắt đầu trò chơi hoàn toàn giải giáp. Bạn phải tìm một ngôi nhà đã cất vũ khí và đạn dược. Một khi bạn đã lấy tất cả mọi thứ ra và bắt đầu trận chiến. Cảm ơn rất nhiều và mãnh liệt đối với tùy chọn nhiều người chơi.