Baby Hazel Swimming

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hazel muốn học bơi và chú của ông James nhu cầu giúp đỡ của bạn để dạy. Sử dụng phao nổi, vành và đồ chơi cho trẻ em không phải sợ các hồ bơi.