Ant-Man Combat Training

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt trên trang phục siêu anh hùng Marvel bạn Ant-Man và thực hành khả năng của bạn để thu hẹp hoặc mở rộng kích thước tùy thuộc vào những gì các thách thức, trong đó bao gồm giới thiệu trong đường ống, phá đổ bức tường và xung quanh những trở ngại trong catadura đa dạng nhất.