Alien Attack 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những người ngoài hành tinh trở về trái đất sẵn sàng xâm chiếm nó. Chỉ có một người đàn ông có thể ngăn chặn họ ... nhưng bây giờ nó không có sẵn. Nó sẽ phải là bạn, với sự giúp đỡ của súng ống và trí tuệ của bạn, nó ngăn chặn sự tiến bộ của những sinh vật đáng sợ như vậy.