Zombie Kids

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trợ giúp Santa để thoát khỏi những thây ma bạn muốn đánh cắp trẻ em quà tặng. Kết thúc họ ném bóng tuyết hoặc cung cấp cho họ với các bao tải.