Zenith Sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mới trò chơi trò tiêu khiển thời trang với màn hình khác nhau và với ba mức độ khó khăn. Chắc chắn bạn biết chơi, tất cả đầu tiên chọn số bạn muốn và sau đó bạn đặt vào trong hộp.