Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ đạo và quản lý một cách phục vụ lợi ích Club. Bạn có bốn lĩnh vực cần thiết để trang trí, thuê người và tổ chức các hoạt động để điền vào phòng. Đối với hoạt động bạn cần phải mua các đối tượng.