Youda Farmer 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ ba của trò chơi này tuyệt vời mà bạn phải làm gì để phát triển thịnh vượng bán một trang trại trong sữa cửa hàng làng hoặc gỗ mà bạn có được.