Xeno Tactic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có tháp phòng thủ khác nhau mà bạn có thể đặt dọc theo màn hình để ngăn chặn người ngoài hành tinh đạt được mục tiêu của họ. Khi bạn đã đặt nhấn Start và nếu bạn muốn cải thiện nâng cấp sức mạnh báo chí của bạn.