Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngạc nhiên bởi trò chơi tuyệt vời này, nơi bạn phải xóa các từ sử dụng Nói cách khác, phù hợp với ý nghĩa của chúng, và một phần đáng kể của đồng chuyên gia của họ.