Warp Shot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để mang lại bóng để thoát khỏi thông qua cổng thông tin rằng tùy thuộc vào màu sắc sẽ có một số thuộc tính hay khác. Thực hiện theo các hướng dẫn của màn hình đầu tiên để tìm hiểu để chơi.