Waker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận lấy mèo để thoát ra bằng cách sử dụng kỹ năng mà có để vẽ cầu, vì vậy bạn có thể đến các nền tảng cao hơn. Trong màn hình tiên tiến hơn, bạn sẽ phải né tránh các yếu tố nguy hiểm.