Waitress Adventures

Đang tải trò chơi...
Cô làm việc như một nữ hầu bàn trong thị trấn để mua một ngôi nhà và thay đổi phong cách của họ để được đẹp hơn.