Virtual Farm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện tất cả các nhiệm vụ của các trang trại như bạn chỉ rõ trong việc khởi động Tutorial. Bán lại bạn nhận được để cải thiện cơ sở vật chất của bạn.