Uphill Farmer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp motero này để khắc phục những trở ngại trại lỏng nhảy cừu hoặc sử dụng các đường dốc để có được và làm thủ thuật. Thu tiền và chỉ tìm thấy những giai đoạn trước khi thời gian chạy ra ngoài.