ultra block

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Click vào các nhóm của ba hoặc nhiều hơn các khối cùng màu, nhiệm vụ của bạn là để hoàn thành yêu cầu số lượng hàng trong mỗi cấp mà không đến đỉnh. Các cấp độ đầu tiên là dễ dàng, nhưng dần dần đặc lại.