Turbo Spirit

Đang tải trò chơi...
Bạn có bốn mạch để hoàn thành, trong mỗi bạn có thể nhận được 5 "trạm kiểm soát" mà sẽ cung cấp cho bạn điểm.