Tornado Mania

Đang tải trò chơi...
Bạn đã truy cập vào một máy tính mà cung cấp cho bạn sức mạnh của lốc xoáy, phá hủy các tòa nhà trong con đường của bạn trước khi thời gian chạy ra ngoài. Để làm điều này, bạn phải đi theo hướng thay đổi địa chỉ của bạn với 'không gian'.