Tire Toss

Đang tải trò chơi...
Grabs chạy của mình và ném bánh xe như xa như bạn có thể. Cố gắng cải thiện điểm của bạn như được ghi lại.