thunderforcer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy số điểm tối đa tiêu diệt kẻ thù của bạn mà không quên nhiên liệu tiêu hủy tiếp nhiên liệu tàu chở nhiên liệu.