Thrust II

Đang tải trò chơi...
Một hỗn hợp các trò chơi máy bay nền tảng và nhiều bóng bay bắn máy bay để có được điểm và các vùng đất trên vòng tròn màu đỏ.