The Unicyclist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tay cầm xe đạp một bánh độc đáo này với cánh quạt để bay trong các kịch bản khác nhau, màn hình đầu tiên sẽ giải thích như thế nào.