The Gaffer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tải các xe tải với hộp cho biết bạn sử dụng các phím mũi tên và 'X' chìa khóa. Trong các cửa hàng bạn sẽ được phiền một số động vật mà bạn sẽ đuổi nhấn "Z" hoặc bằng cách gọi các con voi với 'E'.