Tetrix 3D

Đang tải trò chơi...
Clasicazo của trò chơi trực tuyến, nhưng trong một phiên bản nhiều khó khăn hơn trong không gian 3D.