Telekinetic Incident

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng quyền hạn để di chuyển đối tượng với tâm trí để đạt được lối tránh những nguy hiểm mà bạn sẽ tìm thấy.