Sushi Bar 2

Đang tải trò chơi...
Bạn đang thanh đầu bếp sushi và bạn chuẩn bị những gì bạn yêu cầu khách hàng, nhìn vào cuốn sách công thức để xem làm thế nào để làm điều đó và kêu gọi các nhà cung cấp nếu bạn chạy ra khỏi sản phẩm.