SuPuzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để kết nối ba căn nhà với nước, điện và khí đốt bằng cách vẽ đường với con chuột, nhưng với điều kiện là họ không vượt qua bất cứ lúc nào. Có vẻ dễ dàng, nhưng như bạn trước những vấn đề cấp độ bắt đầu.