Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue đi mua sắm thực phẩm. Ý định của ông là để mua các sản phẩm của các cặp, nhưng trước tiên phải nhấn trang web của bạn hoặc cuối tuần này sẽ bị đói.