Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sue đi mua sắm thực phẩm. Ý định của ông là để mua các sản phẩm của các cặp, nhưng trước tiên phải nhấn trang web của bạn hoặc cuối tuần này sẽ bị đói.