Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sue đi mua sắm. Tham gia của cô và aconséjala một cách khôn ngoan để mua điều đúng. Hãy coi chừng những quần áo mà không phù hợp với con số và thẩm mỹ của bạn ... có.