Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue đi mua sắm. Tham gia của cô và aconséjala một cách khôn ngoan để mua điều đúng. Hãy coi chừng những quần áo mà không phù hợp với con số và thẩm mỹ của bạn ... có.