Sudoku Original

Đang tải trò chơi...
Nếu bạn là một người nghiệp dư @ các Sudokus trong trò chơi này bạn có 75 dividididos trong ba cấp độ khó. Trong mỗi chúng bạn có thể sử dụng 3 'gợi ý' rằng sẽ giải quyết các dudes hộp và do đó kết thúc hộp đúng.