sudoku !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn bây giờ bạn biết các quy tắc của Sudoku, nhưng chỉ trong trường hợp bạn giải thích cho họ ... Tất cả các nhóm, các hàng và cột phải chứa các số từ 1 đến 9.