submarine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các tàu ngầm bằng cách sử dụng con trỏ theo các hướng dẫn được chỉ ra trên mỗi màn hình. Mức đầu tiên là một 'Hướng dẫn' để tìm hiểu các thủ đoạn của trò chơi.