Starship Eleven !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là để đi về phía trước với navecita, bạn phải lựa chọn giữa hai tàu tùy thuộc vào mức độ khó khăn, về chế độ cứng cũng quay về bản thân tàu.