Spinball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái bóng để thoát khỏi bằng cách chuyển bảng và sử dụng các đối tượng khác nhau để hướng dẫn bạn.