Space Hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người đánh cá trong không gian, có được những 'cá thiên hà' bạn chỉ ra trên các áp phích. Loose và thu thập các harpoon với 'không gian', câu cá và cũng có tính năng bổ sung để giúp bạn trong trò chơi.