Snowboard Stunts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn với Tuyết thực hiện thủ đoạn khác nhau trong ba bước nhảy của cuộc thi. Mất nhiều chiều cao trong khi nhảy bằng cách sử dụng phím và con trỏ làm cho việc kết hợp số liệu khác nhau mà sẽ cung cấp một số điểm hay cách khác.