Snowball 2008

Đang tải trò chơi...
Hướng dẫn các quả cầu tuyết con trỏ để ngày càng lớn hơn. Bắt người dân và các đối tượng là nhỏ hơn bạn và tránh các cây hoặc các đối tượng là lớn hơn vì bóng sẽ vỡ.