Snail Bob Space

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp ốc Bob để có được để thoát khỏi bằng cách kích hoạt các cơ chế hoặc thay đổi trọng lực khi cần thiết.