Silent Killer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giết những người lính kẻ thù bằng cách sử dụng số lượng ảnh chụp mà bạn chỉ rõ trong mỗi cấp độ. Mười encuenta nảy trên các bức tường để có được nó.