sift heads

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một kẻ giết người thuê để giết các nhà lãnh đạo của lương mafia. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ, xem xét các mục tiêu và các thủ đoạn 'gợi ý' sẽ cho các cấp độ tiếp theo. Để giết một người nào đó luôn luôn chỉ vào đầu.