Shipping Blox

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt số lượng các hộp do bạn chỉ định ở mỗi cấp trên tàu, thả chúng từ cẩu cẩn thận không để rơi xuống biển. Sử dụng Zoom để phóng to ra.