Shape Shape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy vui vẻ hoàn thành 20 màn của trò chơi này, cải thiện thời gian bạn thực hiện và sao bạn nhận được. Mục tiêu của bạn là để đạt được lối sử dụng các vụ nổ.