Rotation !

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Phát tình hình của quái vật kính lúp nhỏ trong kính lúp lớn di chuyển trong vòng tròn.