roadies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Roadies là như Lemmings nhưng thừa cân. Thông qua các đối tượng khác nhau, bạn phải hướng dẫn họ đến lối ra trong mỗi màn hình là cần thiết để tiết kiệm tối thiểu potbellied.