rick dangerous

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một clasicazo trong trò chơi nền tảng. Rick xử lý sử dụng con trỏ, diparas sử dụng "Ctrl" + 'lên', với 'Ctrl' + 'xuống' đặt bom với 'Ctrl' + 'trái' hay 'đúng' sử dụng một bara.