reverse 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

hoàn chỉnh hơn và cải thiện phiên bản Xếp tuyệt vời. Nhiệm vụ là như nhau nhưng với màn hình mới, trong đó một mã số để bắt đầu chơi lại khi cuối cùng đã xảy ra với bạn.