Remplir

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo bóng để hoàn thành toàn bộ khóa học mà không đi qua hai lần thông qua cùng một vị trí, khi bạn vượt qua các khóa học sẽ được đánh dấu để ghi nhớ nơi mà bạn đã bỏ ra.